Bi lỗi Invalid Column Name khi sử dụng LinQ

Bảo Dương | 1135 day | 1337


Mọi người ơi, mình bị vấn đề khi xóa cột trong database category_Id, mình dùng code first để generate db có 2 table category và product, thì mình có đặt tên cateId khoa ngoại cho product nhưng khi nó tạo thêm cột category_Id nữa, htai category_Id giá trị nó null, mình xóa nó đi trong trình quản lý SQl studio xong nhưng khi chạy thì báo lỗi Invalid ColumName Category_Id.
Hướng dẫn mình fix nhé. Thanks.


2 Answers


File class product.cs, khi enable migration nó có tạo cột trong db "cateId "và nó tạo thêm 1 cột là "Category_Id" nữaBạn chỉ cần sữa 

publish int CateId {get;set;} ==> old
publish int CategoryId {get;set;} ==> new

Như vậy bài toán được giải quyết.


Top Question

.NET CORE API JWT (.Net Core)

428 day
huynhminhnhut97@gmail.com
Views 939
Answers 2

Làm thế nào để lấy information từ token (.Net Core)

525 day
ngovu.dl@gmail.com
Views 850
Answers 1

Unit Test In .NET Core (.Net Core)

460 day
phuongnd.tech@gmail.com
Views 434
Answers 1

Top Articles

Bất Đầu Với WebApi Và Dot Net Core (.Net Core)

1276 day
Butter Ngo
Views 8931
Comments 0

Dot Net Core Bearer Token With (JWT) (.Net Core)

1208 day
Butter Ngo
Views 5557
Comments 0

Repository Và Unit Of Work (Entity Framework)

1195 day
ndtung449@gmail.com
Views 5038
Comments 0

Bắt Đầu Với Dot NET Core (.Net Core)

1287 day
Butter Ngo
Views 4424
Comments 0