Cần hướng dẫn về cách sử dụng Global Log4net

Bảo Dương | 1202 day | 1083


Ad có thể cho ví dụ bắt log và exception sử dụng log4net???

Thanks


1 Answers


Đầu tiên bạn cần tạo ra 1 class inherit from HandleErrorAttribute.cs

namespace log_4net
{
  using log4net;
  using System.Web.Mvc;

  public class ErrorHandlingFilter: HandleErrorAttribute
  {
    public override void OnException(ExceptionContext filterContext)
    {
      string controllerName = (string)filterContext.RouteData.Values["controller"];

      string actionName = (string)filterContext.RouteData.Values["action"];

      ILog log = LogManager.GetLogger($"{controllerName}-{actionName}");

      log.Error(filterContext.Exception);
    }
  }
}

Tiếp theo tạo ra 1 class dùng để đăng ký global filter.

namespace log_4net
{
  using System.Web.Mvc;

  public class FilterConfig
  {
    public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters)
    {
      filters.Add(new HandleErrorAttribute());
    }
  }
}

tiếp theo bạn mở file Global.asax, và đăng ký nó.

 protected void Application_Start()
    {
      AreaRegistration.RegisterAllAreas();
      FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
      RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
      BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles);

      log4net.Config.XmlConfigurator.Configure();// đăng ký log4net
    }

Tiếp theo bạn install log4net từ nuget package Install-Package log4net -Version 2.0.8 sau đó bạn cấu hình log4net như hình vẽ bên dưới

www.c-sharp.vn

Source code chúc bạn thành công


Top Question

Bi lỗi Invalid Column Name khi sử dụng LinQ (.Net)

1135 day
Bảo Dương
Views 1338
Answers 2

.NET CORE API JWT (.Net Core)

428 day
huynhminhnhut97@gmail.com
Views 940
Answers 2

Làm thế nào để lấy information từ token (.Net Core)

525 day
ngovu.dl@gmail.com
Views 851
Answers 1

Unit Test In .NET Core (.Net Core)

460 day
phuongnd.tech@gmail.com
Views 435
Answers 1

Top Articles

Bất Đầu Với WebApi Và Dot Net Core (.Net Core)

1276 day
Butter Ngo
Views 8931
Comments 0

Dot Net Core Bearer Token With (JWT) (.Net Core)

1208 day
Butter Ngo
Views 5557
Comments 0

Repository Và Unit Of Work (Entity Framework)

1195 day
ndtung449@gmail.com
Views 5040
Comments 0

Bắt Đầu Với Dot NET Core (.Net Core)

1288 day
Butter Ngo
Views 4425
Comments 0