Làm thế nào để lấy information từ token

ngovu.dl@gmail.com | 525 day | 850


Bạn ơi cho mình hỏi, vd: mình đã đăng nhập và vào trang cá nhân của mình, thì làm sao để biết được tài khoản nào để trả về thông tin của mình vậy ? Thanks bạn nhé


1 Answers


Ở đây có 2 cách

 1. Là khi bạn request token thì bạn return luôn những thông tin bạn cần

    

 var dic = new Dictionary<string, object>();

    dic.Add("access_token", "your access_token");

      dic.Add("refresh_token", "your refresh_token");

      dic.Add("expires", "your expires");

      dic.Add("displayName", "Butter Ngo");

      dic.Add("email", "Ngo vu");

      await context.Response.WriteAsync(ObjToJson(token));

2. là sau khi login xong bạn tạo ra 1 api để get thông tin user từ claim.

[HttpGet("current-user")]
[Authorize]
public IActionResult CurrentUser()
{
      return Ok(new
	{
        ((ClaimsIdentity)user.Identity).Claims.FirstOrDefault(x 	=> x.Type.Equals("DisplayName"));
	});
}

Nhưng ở đây bạn nhớ lưu ý bạn phải add claim khi bạn generate token.


Top Question

Bi lỗi Invalid Column Name khi sử dụng LinQ (.Net)

1135 day
Bảo Dương
Views 1338
Answers 2

.NET CORE API JWT (.Net Core)

428 day
huynhminhnhut97@gmail.com
Views 939
Answers 2

Unit Test In .NET Core (.Net Core)

460 day
phuongnd.tech@gmail.com
Views 434
Answers 1

Top Articles

Bất Đầu Với WebApi Và Dot Net Core (.Net Core)

1276 day
Butter Ngo
Views 8931
Comments 0

Dot Net Core Bearer Token With (JWT) (.Net Core)

1208 day
Butter Ngo
Views 5557
Comments 0

Repository Và Unit Of Work (Entity Framework)

1195 day
ndtung449@gmail.com
Views 5039
Comments 0

Bắt Đầu Với Dot NET Core (.Net Core)

1287 day
Butter Ngo
Views 4424
Comments 0